มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ 02 248 3737
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์
Consumer Thai Facebook page

< กลับไปหน้าหลัก

รณรงค์

มาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง เรียกร้องสิทธิ์ของผู้บริโภค

บริจาค

แต่ละปีมีผู้บริโภคที่ได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมากกว่า 1,000 กรณี เราจะสามารถให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคได้จำนวนมากขึ้นหากเรามีทุนทรัพย์เพียงพอ แม้ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการร้องเรียน/หรือดำเนินคดีได้เอง แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องการการสนับสนุนจากเรา เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น

นอกจากนี้มูลนิธิฯ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำกิจกรรมทดสอบเปรียบเทียบสินค้าและบริการเพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริโภคทราบโดยสม่ำเสมอผ่านทางนิตยสารฉลาดซื้อ ปัจจุบันเราสามารถนำเสนอได้เพียงเดือนละ 3 เรื่อง ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณที่เราได้รับจากแหล่งทุน (เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสภาองค์กรของผู้บริโภค) หากเราสามารถระดมทุนจากผู้บริโภคทั่วไปที่ต้องการร่วมลงขันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและค่าธรรมเนียมห้องปฏิบัติการ เราก็จะมีผลทดสอบสินค้าบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อ

ปัจจุบันเราใช้งบประมาณระหว่าง 50,000 ถึง 500,000 บาท ต่อการทดสอบ การตรวจวิเคราะห์บางเรื่อง เช่น สารเคมีปนเปื้อนในอาหาร อาจต้องใช้งบประมาณถึง 500,000 บาท

ลงมือ

มาสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน เพื่อให้เกิดสังคมที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ร่วมโหวต

ทุกๆ วัน เราลงคะแนนให้กับสินค้าและบริการที่เราถูกใจผ่านทางการซื้ออยู่แล้ว แต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องการความเห็นจากผู้คนในสังคม มาร่วมแสดงจุดยืนของคุณในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ผ่านทางหน้าโหวตของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

เสียงของทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานพัฒนาข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบาย หรือข้อเรียกร้องต่างๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

ลงชื่อ

ขั้นตอนง่ายๆ ในการร่วมเรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค คุณจะได้รับแจ้งความคืบหน้าในเรื่องที่ร่วมลงชื่อ ผ่านทางอีเมลที่คุณให้ไว้
ปรึกษา ร้องเรียน
สอบถามเพิ่มเติม