มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ 02 248 3737
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์
Consumer Thai Facebook page

< กลับไปหน้าหลัก

ร้องเรียน

การเตรียมตัวร้องเรียน

ร้องเรียนออนไลน์ (Online Complaint System)

ร้องเรียนออนไลน์


ร้องเรียนช่องทางอื่น

นอกจากการร้องเรียนทางออนไลน์ ที่ผู้บริโภคสามารถส่งเรื่องและแนบข้อมูลหลักฐานต่างๆ มาให้ได้แล้ว ฝ่ายพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (Complaint and Legal Assistance Center) ยังเปิดช่องทางการร้องทุกข์ และ ให้คำปรึกษากับผู้บริโภคอีก 3 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่

1. ให้คำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์

ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 248 3737 เปิดรับเรื่องร้องเรียน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

2. ร้องเรียนผ่านแบบฟอร์มร้องทุกข์

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนตามลิงค์ด้านล่างนี้

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มเรื่องร้องเรียน แล้วส่งแฟกซ์ มาที่ 02 248 3733 หรือ ส่งอีเมล์ได้ที่ complaint@consumerthai.org

หากต้องการส่งเป็นจดหมาย สามารถส่งมาได้ ตามที่อยู่นี้

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

3. ร้องเรียนผ่าน Facebook Fanpage หรือ Line ของมูลนิธิฯ ที่ www.facebook.com/fconsumerthai หรือ Line ID: @Consumerthai


เงื่อนไขการร้องทุกข์ออนไลน์ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (Conditions of Online-Complaint, Complaint and Legal Assistance Centre)

* ผู้ร้องเรียนกรุณาอ่านและปฏิบัติตามข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการการร้องเรียนของท่าน

  1. ผู้ร้องเรียนต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและที่เกี่ยวข้องด้วยความสัตย์จริงให้ครบ ทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน และยินยอมให้มูลนิธิฯ สามารถตรวจสอบความเป็นจริงในข้อมูลการสมัครของท่านได้
  2. การร้องเรียนต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ไม่แอบอ้าง กล่าวร้ายป้ายสี หรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความเสียหายโดยไม่สมควร
  3. ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของผู้ร้องเรียน จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด มูลนิธิฯ จะไม่เปิดเผยหากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร
  4. เรื่องราวและรายละเอียดการร้องเรียนให้ถือเป็นสิทธิของมูลนิธิฯ ที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยจะไม่เปิดเผยชื่อและรายละเอียดส่วนตัวของผู้ร้องเรียน หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ร้องเรียน และขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้ใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยเด็ดขาด
  5. ผู้ร้องเรียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการร้องทุกข์ ที่มูลนิธิฯ ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการรับเรื่องร้องเรียน Online ของมูลนิธิฯ หากท่านละเมิดกฎข้อใด มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือ โดยจะแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน หลังการระงับสิทธิการร้องเรียน
  6. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในการร้องเรียน
ปรึกษา ร้องเรียน
สอบถามเพิ่มเติม