มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ 02 248 3737
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์
Consumer Thai Facebook page

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีบทบาทในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคมาตลอดกว่า 30 ปีที่ก่อตั้งมา หน้าที่หลักของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คือการรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ตนเอง และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ คุ้มค่าเงิน โดยการใช้ข้อมูลจากนักวิชาการ และการทดสอบเปรียบเทียบที่เชื่อถือได้ ปราศจากอคติ และอิทธิพลจากผู้ประกอบการ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการร่วมเผยแพร่ผ่านนิตยสารฉลาดซื้อ ไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีขึ้น


รณรงค์

มาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง เรียกร้องสิทธิ์ของผู้บริโภค


เห็นด้วยหรือไม่ ธุรกิจร้านอาหารที่ไม่มีส่วนผสมกัญชาในอาหารให้ติดป้ายประกาศหน้าร้าน ว่า “ร้านนี้ไม่มีกัญชา”

เห็นด้วยหรือไม่ ธุรกิจร้านอาหารที่ไม่มีส่วนผสมกัญชาในอาหารให้ติดป้ายประกาศหน้าร้าน ว่า “ร้านนี้ไม่มีกัญชา”

เมนูคาวหวานและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชากำลังได้รับความนิยมอย่างมาก หลังรัฐบาลอนุญาตให้ใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบได้ แต่ปัจจุบันยังไม่มีกลไกที่ชัดเจนในการติดตามควบคุมธุรกิจที่นำส่วนประกอบของกัญชามาใช้ในอาหารและเครื่องดื่ม อย. มีเพียงมาตรการสุ่มตรวจว่ากัญชาที่ใช้ได้มาจากแหล่งที่ถูกกฎหมายหรือไม่


ปรึกษา ร้องเรียน
สอบถามเพิ่มเติม