มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ 02 248 3737
ให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์
Consumer Thai Facebook page

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ที่มีบทบาทในการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคมาตลอดกว่า 30 ปีที่ก่อตั้งมา หน้าที่หลักของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค คือการรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ตนเอง และส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ คุ้มค่าเงิน โดยการใช้ข้อมูลจากนักวิชาการ และการทดสอบเปรียบเทียบที่เชื่อถือได้ ปราศจากอคติ และอิทธิพลจากผู้ประกอบการ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มหรือองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการร่วมเผยแพร่ผ่านนิตยสารฉลาดซื้อ ไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีขึ้น


รณรงค์

มาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลง เรียกร้องสิทธิ์ของผู้บริโภค


ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านในฐานะผู้บริโภค "กรณี ควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม" 1 ปีที่ผ่านมา ต่อบทบาทการทำหน้าที่ของ กสทช.

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านในฐานะผู้บริโภค "กรณี ควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม" 1 ปีที่ผ่านมา ต่อบทบาทการทำหน้าที่ของ กสทช.

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านในฐานะผู้บริโภค "กรณี ควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม" ต่อบทบาทการทำหน้าที่ของ กสทช. ตามที่ได้มีมติออกมา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง มาตรการหรือเงื่อนไขเฉพาะ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และพัฒนาธุรกิจโทรคมนาคม...


ปรึกษา ร้องเรียน
สอบถามเพิ่มเติม